ཡུལ་ལྗོངས་ ངོ་སྤྲོད་ ཀྱི་
 • ཧི་མ་ཡ་ལ་ཡའི་འཕྱི་བ།

  ཧི་མ་ཡ་ལ་ཡའི་འཕྱི་བ། རིག་གཞུང་གི་མིང་ལ Marmota himalayana ཟེར། མིང་གཞན་ལ་

 • མེ་ཏོག་གི་རྒྱ་མཚོ།

  མེ་ཏོག་གི་རྒྱ་མཚོ་ནི་མཛེས་ལྗོངས་ས་ཁུལ་ནའདིའི་རྩི་ཤིང་དང་མེ་ཏོག་རྣ

 • མ་ཎི་རྡོ་འབུམ།

  མ་ཎི་རྡོ་འབུམ་ནི་སྔར་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རྡོ་ཕུང་ཟེར་ཞིང་རི་དྭགས་རྔོན

 • ར་ཐིག་དགོན།

  ར་ཐིག་དགོན་ནི་སྤྱི་ལོ1364ལོར་བཞེངས་བ་དང་། ད་ལྟའི་བར་དུ་ལོ་ངོ600ལྷག་ག

འོ་མའི་ཆུ།
2018-01-18 22:06:58   དྲ་ཐོག་ ནས་ ལྟ་ ཚད་:

འོ་མའི་ཆུའི་ལྗོངས་གཟིགས་སྟེགས་བུ་གཤམ་དུ་བལྟས་ན། ཆུ་བོ་ཀྱག་ཀྱོག་ཅན

འོ་མའི་ཆུའི་ལྗོངས་གཟིགས་སྟེགས་བུ་གཤམ་དུ་བལྟས་ན། ཆུ་བོ་ཀྱག་ཀྱོག་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དེནི་འོ་མའི་ཆུ་ཡིན། ཆུ་བོ་འདིའི་བཞུར་ཁུལ་ཐམས་ཅད་ལ་རྩྭ་ཆུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ་ནོར་ལུག་རྣམས་ཤ་ཤེད་རྒྱས་པས། གནག་ཕྱུགས་ཀྱི་་འོ་མ་མང་ལ་ཡང་ཞིམ་པོ་མངར་མོ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས།  ས་གནས་དེ་གའི་ཡུལ་མིའི་འཐུང་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱང་དེ་འོ་མ་ལ་གཏུགས་པས་མིང་དེ་ལྟར་བཏགས་པ་ཡིན།

མཉམ་སྤྱོད་:

གོང་ གི་:དར་ལྕོག་གིས་བཟོས་བའི་སངས་ར
འོག་མ་ དེ་:མེ་ལོང་ལྗོངས་གཟིགས་ལྟ་བུའི

CopyRight © 2017 muyajingqu All Rights Reserved. Design by:至上互动