ཡུལ་ལྗོངས་ ངོ་སྤྲོད་ ཀྱི་
 • ཧི་མ་ཡ་ལ་ཡའི་འཕྱི་བ།

  ཧི་མ་ཡ་ལ་ཡའི་འཕྱི་བ། རིག་གཞུང་གི་མིང་ལ Marmota himalayana ཟེར། མིང་གཞན་ལ་

 • མེ་ཏོག་གི་རྒྱ་མཚོ།

  མེ་ཏོག་གི་རྒྱ་མཚོ་ནི་མཛེས་ལྗོངས་ས་ཁུལ་ནའདིའི་རྩི་ཤིང་དང་མེ་ཏོག་རྣ

 • མ་ཎི་རྡོ་འབུམ།

  མ་ཎི་རྡོ་འབུམ་ནི་སྔར་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རྡོ་ཕུང་ཟེར་ཞིང་རི་དྭགས་རྔོན

 • ར་ཐིག་དགོན།

  ར་ཐིག་དགོན་ནི་སྤྱི་ལོ1364ལོར་བཞེངས་བ་དང་། ད་ལྟའི་བར་དུ་ལོ་ངོ600ལྷག་ག

 • མཛེས་ལྗོངས་ ཁུལ་ གྱི་ པར་རིས
  མཛེས་ལྗོངས་ ཁུལ་ གྱི་ པར་རིས
 • མཛེས་ལྗོངས་ ཁུལ་ གྱི་ པར་རིས
  མཛེས་ལྗོངས་ ཁུལ་ གྱི་ པར་རིས
 • མཛེས་ལྗོངས་ ཁུལ་ གྱི་ པར་རིས
  མཛེས་ལྗོངས་ ཁུལ་ གྱི་ པར་རིས
 • མཛེས་ལྗོངས་ ཁུལ་ གྱི་ པར་རིས
  མཛེས་ལྗོངས་ ཁུལ་ གྱི་ པར་རིས
 • མཛེས་ལྗོངས་ ཁུལ་ གྱི་ པར་རིས
  མཛེས་ལྗོངས་ ཁུལ་ གྱི་ པར་རིས
 • མཛེས་ལྗོངས་ ཁུལ་ གྱི་ པར་རིས
  མཛེས་ལྗོངས་ ཁུལ་ གྱི་ པར་རིས
CopyRight © 2017 muyajingqu All Rights Reserved. Design by:至上互动